ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & Μ.Ο.Α. 28.3.2013

Σε συνέχεια των ανακοινώσεών μας για το παραπάνω θέμα και λόγω του υπερβολικού όγκου αιτήσεων ασφάλισης που εξακολουθούν να έρχονται στον Συν/σμό, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής έως και τις

15-04-2013.Σημειώνουμε ότι ο κάθε ασφαλισμένος δανειολήπτης θα πρέπει να αποστείλλει στον Συν/σμό πρωτότυπα υπογεγραμμένη εις διπλούν τη σχετική αίτηση.