ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΦΑΠΑΞ 11.9.2019

 

ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΦΑΠΑΞ

 

Κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων , σας ενημερώνουμε ότι θα ασκήσουμε αγωγή κατά του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ» για τη διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ ποσού που δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη     7-2-2009.

Μετά από μελέτη των πρακτικών των Γ.Σ. και Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας (ΑΤΠΕΑΤΕ)  διαπιστώθηκε ότι με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου των ετών 2007, 2010 2013 και 2018 τροποποιήθηκε διαδοχικά το καταστατικό του Ταμείου και ιδίως το άρθρο 24 αυτού και  ορίσθηκε ότι όποιος προσλήφθηκε μέχρι 31.12.1992 και αποχωρήσει εντός πενταετίας από τις εκάστοτε διαδοχικές τροποποιήσεις δεν θα λαμβάνει λιγότερα από αυτά που θα ελάμβανε αν ο υπολογισμός γινόταν με το παλαιό καταστατικό.

Επιπλέον με την τελευταία απόφαση της Γ.Σ. του Ταμείου της 2.12.2018 αποφασίσθηκε όπως το εκάστοτε εφάπαξ υπολογίζεται όχι με βάση τα ονομαστικά ποσά που ελάμβανε κάθε συνταξιούχος κατά τον χρόνο της αποχώρησης αλλά με βάση τις συμβατικές αποδοχές χωρίς τις περικοπές- μειώσεις που επήλθαν με τους εκάστοτε νόμους.

Το Δ.Σ. με βάση τα ανωτέρω, αποφάσισε να συστήσει στους συνταξιούχους της ΑΤΕ που αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 7.2.2009,  να ασκήσουν ομαδικές αγωγές για την αναζήτηση των διαφορών του εφάπαξ που κατά την άποψη του Δ.Σ. και των νομικών του συμβούλων δικαιούνται.

Το Δ.Σ. συνιστά τα Δικηγορικά Γραφεία:

Α ) ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35 – 11523 ΑΘΗΝΑ

τηλ.: 210.69.11.736   fax: 210.69.81.752

e-mail: lamakrlaw@gmail.com

 

Β) ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΜΠΕΛΑ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10679

Υποκ/μα ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 21,ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΚ 16675 (ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ GALLERIA)

ΤΗΛ: 211 2260738 / 6942718268

 

Η επιβάρυνση για τις ομαδικές αγωγές είναι:

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

 

  1. Α) 5% πλέον Φ.Π.Α επί της διαφοράς που θα εισπραχθεί είτε κατόπιν δικαστικού αγώνα , είτε κατόπιν συμβιβασμού.

Β) κατάθεση στον υπ΄ αριθ. 5015 015 865 771 Λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50 ευρώ για τα έξοδα της   δίκης.

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α) 3% πλέον Φ.Π.Α επί παντός ποσού είτε που θα επιδικαστεί, είτε που  θα εισπραχθεί κατόπιν εξωδίκου κανονισμού

Β) Κατάθεση στον υπ’ αριθ λογαριασμό 5126-036901-995 Τράπεζα Πειραιώς 100€ (50+50) για τα έξοδα της δίκης, καθώς και για τα ασφαλιστικά μέτρα συντηρητικής κατάσχεσης.

Ανάλογα με το γραφείο που θα επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπογράψει και να στείλει στο αντίστοιχο γραφείο τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα.

  1. Πράξη απονομής εφάπαξ.
  2. Τελευταία μισθοδοσία εργασίας στην ΑΤΕ.
  3. Εργολαβικό συμβόλαιο (εις τριπλούν) του Γραφείου που θα επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ.

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και τυχόν απορίες θα απευθύνεστε στο Γραφείο του Πανελληνίου Συλλόγου : τηλ. 210. 3250540 και 210.3212732.

Συν/να : 2 εργολαβικά συμβόλαια

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35 – 11523 ΑΘΗΝΑ

τηλ.: 210.69.11.736   fax: 210.69.81.752   e-mail: lamakrlaw@gmail.com

ΑΦΜ: 999721332  Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ……………… 2019 μεταξύ των:

Του/Της…………………………………………….., κατοίκου …………………………….. (οδός ………………… αρ. ……… ΤΚ…………..) με ΑΦΜ …………………….., τηλ……………………………………..

και

Της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Α.Μ ΔΣΑ 80030, ΑΦΜ 999721332, Δ.Ο.Υ Ψυχικού) που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 35) και εκπροσωπείται από τον Διαχειριστή της Λάμπρο Νικ. Μακρυγιάννη (ΑΜ ΔΣΑ 6127), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, που θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας «ο Εντολέας», διετέλεσε υπάλληλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

2. Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων ΑΤΕ (στο εξής ΑΤΠΕΑΤΕ) κατά τον υπολογισμό του δικαιούμενου εφάπαξ συνταξιοδότησης του εντολέος του κατέβαλε ποσό  μικρότερο από το πράγματι δικαιούμενο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Ταμείου των ετών 2007, 2010, 2013 και 2018. Συγκεκριμένα έπρεπε το δικαιούμενο εφάπαξ να υπολογισθεί με βάση το παλαιό καταστατικό και χωρίς τις μειώσεις των Ν. 3899/2010 και 4024/2011.

3. Ο Διαχειριστής  της Δικηγορικής εταιρείας υπέδειξε στον εντολέα ότι μπορεί να ζητηθεί από το Ταμείο η καταβολή της διαφοράς του εφάπαξ, η οποία θα υπολογισθεί αφού προηγουμένως ο εντολέας εμβάσει στην Δικηγορική Εταιρεία όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής του κατάστασης (πράξη ή πράξεις απονομής εφάπαξ, τελευταία μισθοδοσία ως υπάλληλος της ΑΤΕ και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας).

4. Ο εντολέας αποδέχθηκε την άνω υπόδειξη για το δικαίωμα λήψης συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου, και αναθέτει με το παρόν στην δεύτερη των συμβαλλομένων Δικηγορική Εταιρεία, η οποία θα καλείται στη συνέχεια «η Εντολοδόχος», όπως αυτή με τους συνεταίρους και τους συνεργάτες της Δικηγόρους, φέρει σε πέρας, δικαστικά ή εξώδικα και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και μέχρι πλήρους ικανοποίησής του, την διεκδίκηση και είσπραξη της άνω απαίτησής του.

5. Η εντολοδόχος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας δικαστικά ή εξώδικα,  και μέχρι της τελεσίδικης επιδίκασης, την ως άνω διεκδίκηση και είσπραξη της απαίτησης του εντολέος,  υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και συγκεκριμένα:

6. Η Εντολοδόχος Εταιρεία θα λάβει από τον ως άνω Εντολέα για αμοιβή της, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης και μόνο ή εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, ποσοστό  πέντε τοις εκατό πλέον Φ.Π.Α. (5 % συν. Φ.Π.Α.) επί της συνολικής  διαφοράς (απαίτησης, κατά κεφάλαιο και τόκους) του Εντολέος που θα εισπραχθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, είτε κατόπιν δικαστικού αγώνα, είτε κατόπιν συμβιβασμού, έστω και αν η είσπραξη επιτευχθεί με μια μόνο πράξη (ενέργεια) ή και με εκούσια ακόμα συμμόρφωση του Ταμείου, αφαιρουμένου μόνο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου. Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης η Εντολοδόχος εταιρεία, οι συνεταίροι της και οι συνεργάτες της, δεν θα δικαιούνται να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή. Εάν η εντολοδόχος χρησιμοποιήσει και άλλον ή άλλους δικηγόρους, εκτός των συνεταίρων και των αμέσων συνεργατών της, ο εντολέας δεν θα οφείλει προς αυτούς οποιαδήποτε αμοιβή. Για την αντιμετώπιση των εξόδων και μόνο της δίκης ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαταβάλει στον υπ’αριθμ 5015 015 865 771 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, ποσό το οποίο θα εκκαθαρισθεί κατά την περαίωση της εντολής.

7. Δεν επιτρέπεται στον  Εντολέα να παραιτηθεί της απαίτησής του, ή να συμβιβασθεί με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο, χωρίς την σύμπραξη και την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εντολοδόχου, σε αντίθετη δε περίπτωση η παραίτηση, ο συμβιβασμός, ή η κατάργηση της δίκης, που γίνουν χωρίς τη συναίνεση της Εντολοδόχου, θα είναι άκυροι, και η Εντολοδόχος θα δικαιούται να  λάβει από τον εντολέα την αναλογούσα αμοιβή της (5% συν ΦΠΑ). Ρητά συμφωνείται ότι, εάν παρά την ανωτέρω απαγόρευση, ο Εντολέας παραιτηθεί της απαίτησής του, ή συμβιβασθεί με το Ταμείο, η Εντολοδόχος δικαιούται να λάβει την ως άνω αμοιβή της (ποσοστό της) όχι μόνο επί του ανταλλάγματος του συμβιβασμού, αλλά επί του αιτηθέντος  δια της αιτήσεως ή αγωγής  ποσού.

8. Ο Εντολέας, προς εκτέλεση της παρούσας εντολής του, εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος στην Εντολοδόχο εταιρεία,  το ανωτέρω ποσοστό του 5% πλέον Φ.Π.Α. επί του ποσού που θα εισπραχθεί, είτε δικαστικά, είτε εξώδικα, είτε με συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο ή και με εκούσια συμμόρφωση του Ταμείου, και η Εντολοδόχος δικαιούται να εισπράξει προνομιακά το ποσό αυτό απ’ ευθείας από το Ταμείο, χωρίς την μεσολάβηση του Εντολέος και χωρίς να απαιτείται νέα εντολή  ή εκχώρηση από πλευράς του.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει μερική καταβολή εκ μέρους του Ταμείου, η εντολοδόχος θα λαμβάνει το ως άνω συμφωνούμενο ποσοστό της επί του καταβαλλομένου κάθε φορά ποσού,  με την αντίστοιχη έκδοση διπλότυπης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα και το τρίτο θα κατατεθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και θα υποβληθεί ηλεκτρονικώς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σημειώνεται ότι ο Εντολέας υποχρεούται να αποστείλει αμέσως μετά την υπογραφή το εργολαβικό στην Εντολοδόχο Εταιρεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙO

Στην …………… σήμερα ο/η κάτωθι υπογράφων-ουσα αφενός μεν ο/η……………………………………………

……………………………. του……………….…….., κάτοικος ………………………… επί της οδού …………….…..αρ………… με αριθμό τηλ………………………..κινητό ……………………….fax…………………email……………………………….…………….κάτοχος του ΑΔΤ………………………………..με ΑΦΜ…………………………….ΔΟ.Υ………………………

Και αφετέρου η Ανναμπέλα Θεοχαροπούλου του Θεοχάρη ΑΜ 30275 ΔΣ Αθηνών, Δικηγόρος Παρ`Αρείω Πάγω, κάτοικος Αθηνών Ακαδημίας 57, συμφώνησαν τα εξής:

Επειδή πρόκειται ο ως άνω συμβαλλόμενος να επιδιώξει δικαστικώς και εξωδίκως την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του – και συγκεκριμένα να ασκήσει ΑΓΩΓΗ κατά του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) με την επωνυμία, «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κανάρη αριθμ. 24, και εκπροσωπείται νόμιμα. , προκειμένου να λάβει το δικαιούμενο ποσό εφάπαξ κατόπιν της κατάργησης πλαφόν του αρ. 57 παρ. 3 Ν. 2084/1992.και επαναυπολογισμού κατά τις μεταβατικές διατάξεις του καταστατικού του ταμείου αρ.24 παρ.2.

.

Ο αφενός συμβαλλόμενος καλούμενος στο εξής ΕΝΤΟΛΕΑΣ, παρέχει προς την δεύτερη, καλούμενη στο εξής ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ, την εντολή και την πληρεξουσιότητα, όπως τον εκπροσωπήσει εντός παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε Αρχής ως και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, επιπλέον δε να ορίζει και άλλους Δικηγόρους στην εκπροσώπησή του, με σκοπό την εξώδικη ή δικαστική διεκπεραίωση της υποθέσεώς του

 

Ο ΩΣ ΑΝΩ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ .

  1. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ δηλώνει ότι για τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν δικαστικές ή εξώδικες και την εν γένει επιμέλεια της υπόθεσής του από την ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ Δικηγόρο υποχρεούται να καταβάλλει λόγω δικηγορικής αμοιβής ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) συν Φ.Π.Α επί παντός ποσού που θα επιδικασθεί ή θα εισπραχθεί κατόπιν εξωδίκου διακανονισμού,σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και βαθμό είτε αυτός επιτευχθεί πριν είτε μετά την κατάθεση της αγωγής είτε πριν είτε μετά την συζήτηση στο ακροατήριο, μετά των τόκων και πριν από κάθε αφαίρεση οιασδήποτε κράτησης ως και το σύνολο της δικαστικής δαπάνης που θα επιδικαστεί. Τα έξοδα υπολογίζονται ξεχωριστά και προκαταβάλλονται και καλύπτουν τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας μέχρι την τελεσιδικία. Σε περίπτωση επιβολής δικαστικού ενσήμου ο εντολέας θα το καταβάλλει ξεχωριστά.
  2. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει προς την ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ τα ανωτέρω ποσά της συνομολογηθείσης και συμφωνηθείσης αμοιβής την οποία αναγνωρίζει ως νόμιμη, δίκαιη, και εύλογη, εντέλλεται δε την απευθείας εις αυτή καταβολή τους από τον οφειλέτη με εξοφλητική του απόδειξη.
  3. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ υποχρεούται να προσκομίσει στην ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ τα αποδεικτικά μέσα για την υποστήριξη της υποθέσεώς του, τηρώντας τις οδηγίες που του δίνονται κάθε φορά από αυτή.
  4. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ δεν δικαιούνται να υπαναχωρήσει της συμφωνηθείσης αμοιβής και υποχρεούται σε αντίθετη περίπτωση, στην καταβολή της ορισθείσης αμοιβής υπολογιζόμενης στο ως άνω ποσοστό επί του αγωγικού τιμήματος.
  5. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ παραιτείται κάθε δικαιώματός του για προσβολή της παρούσας συμφωνίας, εξουσιοδοτεί δε την ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ να εισπράττει κάθε ποσό που θα επιδικαστεί υπέρ αυτού, με τους νόμιμους τόκους και τις δικαστικές δαπάνες , όπως και κάθε ποσό που θα συμφωνηθεί συμβιβαστικά, υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη.

Η επιλογή της εν γένει διαδικασίας, δια της οποίας θα επιτευχθεί η είσπραξη του ως άνω ποσού επαφίεται εις την κρίση της Δικηγόρου. Συμβιβασμός ή κατάργηση της δίκης για να έχει κύρος θα πρέπει να έχει την έγκριση και την συναίνεση της ως άνω Δικηγόρου. Σε περίπτωση συμβιβασμού ή καταργήσεως της δίκης άνευ της εγκρίσεως ή συναινέσεως αυτής, θα δικαιούται αυτή να συνεχίσει το δικαστικό αγώνα, δι’ ίδιον λογαριασμό και εν ονόματι του εντολέα της ο οποίος ευθύνεται για την καταβολή της ως άνω οφειλόμενης αμοιβής. Τα ανωτέρω δεν έχουν ισχύ εάν καταβληθεί προηγουμένως ολόκληρο το ποσοστό της αμοιβής της συμβαλλόμενης Δικηγόρου.

Η ως άνω Δικηγόρος θα δύναται να εισπράξει απευθείας την κατά τα ανωτέρω αμοιβή της, του παρόντος έχοντος ισχύ εκχωρητηρίου, δι’ απλής κοινοποιήσεως αντιγράφου του παρόντος σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή της ως άνω Δικηγόρου οφείλεται και σε περίπτωση διακοπής τυχόν της δίκης, εκ λόγων που αφορούν στο πρόσωπο του εντολέα.

Το παρόν δύναται να τροποποιηθεί αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμα και του όρκου.

Το παρόν συνετάγη εις διπλούν έλαβε δε έκαστος των συμβαλλομένων ένα πρωτότυπο.

                           Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                                                             Η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ