ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 3688/2015 4.3.2016

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

 

 

Απόφαση του ΣτΕ 3688/2015

 

Συνάδελφοι,

 

Όπως μας γνώρισε με την από 23/2/2016 επιστολή του το Δικηγορικό γραφείο του κ. Γιαννακόπουλου που χειρίστηκε την υπόθεση:

Το ΣτΕ με την 3688/2015 απόφασή του απέρριψε την από 6.12.2007 προσφυγή του

Συλλόγου μας κατά της Φ.20203/24697/1411/26.9.2007 απόφασης του Υπουργού

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα : «Αύξηση των καταβαλλόμενων

συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων για το έτος 2007»

 

Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αφορά την

αύξηση 4% που δόθηκε την 1/1/2007 στις επικουρικές συντάξεις των Συνταξιούχων της ΑΤΕ.

 

Η προσφυγή μας έγινε κατά της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, που όριζε ότι ο υπολογισμός της αύξησης 4% να γίνει επί του

ποσού της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και όχι να αναπροσαρμοστεί η σύνταξη

σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΛΕΜ άρθρο 10 παρ.5 (ουσιαστικά κατάργηση του

Καταστατικού)

 

 

                                            ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ

 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ