ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 8.10.2015

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Συνταξιούχων, επανήλθε σήμερα με νέο υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, για το σημαντικό θέμα της περικοπής της Επικουρικής σύνταξης σε 1600 και πλέον συναδέλφους μας.

Πιστεύουμε ότι επιτέλους η ηγεσία του Υπουργείου θα κατανοήσει και θα επιλύσει, το τόσο σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους συναδέλφους μας και τα μέλη των οικογενειών τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το κείμενο της επιστολής προς τους Υπουργούς.

 

  1. “Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, στηριζόμενο στη διάταξη του άρθρου 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, [Επικουρικό Ταμείο των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ], το οποίο άρθρο ορίζει ότι :

 

« Η μηνιαία επικούρηση βαρύνει το Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το μέλος σ’ αυτό ως εν ενεργεία υπάλληλος. Η επικούρηση μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου, διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ.»,

 

με την υπ’ αριθ. 69/21.5.2014 απόφασή του, απόσβεσε παράνομα το δικαίωμα των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ να λαμβάνουν τη δικαιούμενη Επικουρική τους Σύνταξη, για όσο χρόνο χορηγείται η Κύρια Σύνταξή τους.

 

  1. Αποτέλεσμα της παράνομης αυτής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ είναι ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή της, απώλεσαν το δικαίωμά τους στη λήψη της συνολικής τους Επικούρησης 1.400 περίπου Συνταξιούχοι και έκτοτε, κάθε μήνα, το χάνουν άλλοι 10-20 Συνταξιούχοι.

 

  1. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ είναι παράνομη, για τους ακόλουθους λόγους :

 

Πρώτος Λόγος

Το Δ.Σ. αγνόησε παντελώς τις διατάξεις των άρθρων 17 και 24, παρ.2 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, την ισχύ του οποίου Κανονισμού αναγνωρίζει το Π.Δ. 209/2006, και οι οποίες διατάξεις έχουν ως εξής :

 

Άρθρο 17: « Χάνουν το δικαίωμα λήψης επικούρησης οι επικουρούμενοι και οι δικαιοδόχοι επικούρησης σε εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουν το δικαίωμα λήψης σύνταξης από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.».

 

Άρθρο 24, παρ. 2 : «2. Επικούρηση που καταβάλλεται σήμερα από το Επικουρικό δεν διακόπτεται έστω και αν με τις διατάξεις του παρόντος η χορήγησή της δεν προβλέπεται. Η καταβολή της συνεχίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, βάσει του οποίου χορηγήθηκε».

 

Επισημαίνεται ότι :

 

Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν, με την από 20.10.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ, που τροποποίησε τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, έχουν διατηρηθεί με την τελευταία από 26.6.2003 απόφασή της.

 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, οι Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ έχουν ένα περιουσιακό δικαίωμα, η ικανοποίηση του οποίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λήψη Κύριας Σύνταξης και ΔΕΝ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ, όπως συνέβαινε με τους προϊσχύοντες Κανονισμούς του ΕΛΕΜ της περιόδου 1951-1963, όπου στο άρθρο 11 ρητά προβλεπόταν ότι οι Συνταξιούχοι αποβάλλουν το δικαίωμα λήψης Επικούρησης, μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας του βοηθήματος, όπως η διάρκεια αυτή, με διάφορες παραλλαγές, προσδιορίζονταν στο τότε ισχύον άρθρο 9 του Κανονισμού.

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με τη συμπλήρωση του άρθρου 69 του ισχύ Νόμου έχοντος Οργανισμού της ΑΤΕ, με την παράγραφο 5, [ΦΕΚ 694/Β/2.10.1984], η οποία όριζε ότι :

 

«5. Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφάπαξ λαμβανομένης τη προτάσει του Διοικητού, η Τράπεζα χορηγεί κατ’ έτος εις τον παρά τω Ταμείω Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ «Ειδικό Λογαριασμόν Βοηθημάτων Μελών» το απαιτούμενον εκάστοτε ποσόν, αναγραφόμενον εις τον ετήσιον προϋπολογισμόν των εξόδων Διοικήσεως αυτής, προς αντιμετώπισιν της επιδοτήσεως των εκτός του λογαριασμού τούτου Συνταξιούχων ΑΤΕ ως και των μη λαμβανόντων βοήθημα συνταξιούχων δι’ οιανδήποτε αιτίαν.

Η επιδότησις προς τους συνταξιούχους θα γίνεται υπό τους ιδίους όρους, υφ’ ούς χορηγείται επικούρησις υπό του Ειδικού Λογαριασμού Βοηθημάτων Μελών και δι’ όσον χρόνον χορηγείται σύνταξις»,

 

κατέστησαν δυνατές και με ουσιαστικό περιεχόμενο οι ως άνω δύο τροποποιήσεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, [άρθρα 17 και 24, παρ. 2], με τα οποία ο ΕΛΕΜ κατέστη Επικουρικό Ταμείο εγγυημένων παροχών, γεγονός που αναδεικνύει και το δεύτερο λόγο του άκυρου της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

 

 

Δεύτερος Λόγος

 

Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, καθολικός διάδοχος του ΕΤΑΤ, αγνόησε παντελώς, τόσο τις διατάξεις των άρθρων 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006 και 62, παρ. 6 του Νόμου 3371/2005 όσο και τις διατάξεις του Π.Δ. 209/2006, με βάση τις οποίες οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ υπήχθησαν στο ΕΤΑΤ, προκειμένου η ΑΤΕ, η οποία, όπως και οι άλλες Τράπεζες, ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, [βλ. ΣτΕ (Ολομ) 2199/2010], να αποφύγει προβλήματα στην κεφαλαιακή της επάρκεια, εξ αιτίας και των ως άνω εγγυημένων παροχών προς τους Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ.

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι, για να διατηρηθεί ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ το δικαίωμα των Συνταξιούχων στη λήψη της δικαιούμενης Επικούρησής τους, για όσο χρόνο χορηγείται η Κύρια Σύνταξή τους, η ΑΤΕ, μετά από την οικονομική μελέτη, που προέβλεπε ο Νόμος 3371/2005, κατέβαλε στο ΕΤΑΤ το ποσό των 380,0 εκατ. ευρώ, προεξοφλώντας, με τον τρόπο αυτό, ΟΛΕΣ τις μελλοντικές της υποχρεώσεις προς τους ήδη Συνταξιούχους και τους εφεξής συνταξιοδοτούμενους του ΕΛΕΜ.

 

Συνεπώς, με διασφαλισμένο και με βάση το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, το περιουσιακό δικαίωμα, κατ’ άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ στην απόληψη της δικαιούμενης Επικούρησης, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο το παράνομο της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

 

  1. Με τα δεδομένα αυτά, και σε αντίθεση με την ολιγωρία, με την οποία έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο το αίτημα των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, για ανάκληση της ως άνω παράνομης απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ,

 

προσδοκούμε

   στην άμεση από μέρους σας ανταπόκριση, σε μια τόσο κατάφωρα παράνομη και αντικοινωνική    ενέργεια, η οποία ως μόνο έρεισμα έχει την απαράδεκτη συμπεριφορά της τότε Διοίκησης του ΕΤΕΑ.”