ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

             

 

 1. Σας είναι γνωστό ότι με το άρθρο 38 του ν. 3863/2010 επιβλήθηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) επί των ποσών της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε το ποσό των 1400€, εισφορά η οποία, μετά την ψήφιση των νόμων 4024/11, 4051/12 και 4093/12 που μείωσαν δραματικά τις συντάξεις μας, εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των ονομαστικών – πλασματικών ποσών των συντάξεων του 2010, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται οι μειώσεις που έγιναν με τους άνω νόμους.  Ο παράνομος αυτός τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το ποσό της παρακρατούμενης ΕΑΣ αφού υπολογίζεται σε  μεγαλύτερη  και μη υπάρχουσα βάση υπολογισμού.  Παράδειγμα: Σε συνάδελφο με συνολικό ποσό σύνταξης το έτος 2010  2.386,87 € γίνεται κράτηση ΕΑΣ 214,78€, ενώ αν είχαν αφαιρεθεί οι γενόμενες μειώσεις με τους ως άνω νόμους (σύνολο μειώσεων 560,03€) η ΕΑΣ  μειώνεται σε 127,85 €, ήτοι γίνεται παράνομη παρακράτηση 86,93€ ανά μήνα και 1043,16€  ανά  έτος.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, μετά από ενδελεχή μελέτη του θέματος, αποφάσισε και ήδη άσκησε για λογαριασμό  συναδέλφων ομαδική αγωγή κατά του ΕΦΚΑ,  με την οποία ζητεί  να υποχρεωθεί ο ΕΦΚΑ να καταβάλει ως αποζημίωση την διαφορά  μεταξύ των ποσών που παρακράτησε παρανόμως για την ΕΑΣ  και εκείνων που ώφειλε νομίμως να παρακρατήσει.
 3. Για όσους επιθυμούν να μετάσχουν  στο πρόγραμμα αυτό ο Σύλλογος μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ασκηθούν ομαδικές  αγωγές (ανά 49 άτομα εκάστη). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αποστείλετε στον Σύλλογο ταχυδρομικά ή  με fax  ή στο  email  του τα εξής  στοιχεία:

α. Ένα ενημερωτικό σημείωμα, όπως το υπόδειγμα Α που παρατίθεται κατωτέρω,  με  συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία σας, ήτοι 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, 2. Η διεύθυνση της κατοικίας σας (οδός, αριθμός και ΤΚ), 3. Ο ΑΦΜ σας, 4 το τηλέφωνό σας και το  email σας (αν υπάρχει), 5. η ακριβής ημεροχρονολογία γέννησης σας, 6. ο χρόνος της συνταξιοδότησης σας, 7. αν από την συνταξιοδότηση σας μέχρι σήμερα υπήρξε γεγονός που επηρεάζει το ποσό της σύνταξης (π.χ. γάμος, γέννηση  ή ενηλικίωση παιδιού,  θάνατος κλπ).

β. Εκκαθαριστικό σημείωμα της κύριας σύνταξης Δεκέμβριος 2018.

γ. Μία εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας ή από το ΚΕΠ, με συμπληρωμένα τα ατομικά σας στοιχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β που παρατίθεται κατωτέρω. Την εξουσιοδότηση αυτή υποχρεωτικά θα πρέπει να την αποστείλετε με το ταχυδρομείο στην Διεύθυνση του Συλλόγου (Παρνασσού 2 Αθήνα ΤΚ 105 61) .

 1. Το κόστος ανά ενάγοντα και μέχρι και την έκδοση Εφετειακής απόφασης είναι 50€ + ΦΠΑ= 62 €, ποσό το οποίο θα κατατίθεται απ΄ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς  Νο: 5015015865771 του δικηγορικού γραφείου κ. Λάμπρου Μακρυγιάννη και που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την υπόθεσή σας, πλέον ποσοστού 3% επί του ποσού που τελεσιδίκως θα σας επιδικασθεί δικαστικώς προ φόρων συν ΦΠΑ (σήμερα 24%).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Στοιχεία ενδιαφερομένου)

 1. Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………………..

 2. Πατρώνυμο……………………………………….

 3. Διεύθυνση Κατοικίας, οδός……………………….αριθ……….ΤΚ…………………..

 4. Αριθμός Ταυτότητας……………………………………………… 

 5. ΑΦΜ………………………………..

 6. Τηλέφωνο……………………………………………………….email………………………………. 

 7. Ημεροχρονολογία γέννησης……………………………………..

 8. Ημερομηνία συνταξιοδότησης…………………………………… 

 9. Γεγονότα μετά την συνταξιοδότηση………………………….………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

 10. Σημείωση ενδιαφερομένου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Ο υπογράφων ………………………………………   του ………………….. και της……………………., Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος ……………………………………(οδός …………………………….αριθ. …… ΤΚ ………….,  ΑΜ  ΕΦΚΑ…………………ΑΔΤ…………………………………, ΑΦΜ……………………. Δ.Ο.Υ ………………….)

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω

δια της παρούσης τον Δικηγόρο Αθηνών:

 Λάμπρο Νικολάου Μακρυγιάννη  (ΑΜ ΔΣΑ 6.127)

κάτοικο Αθηνών  (οδός Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35 ΤΚ 11523), όπως συντάξει και καταθέσει για  λογαριασμό μου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα ….) αγωγή αποζημίωσης και παρασταθεί κατά την δικάσιμο που θα προσδιορισθεί αρμοδίως   ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή για την συζήτηση της  αγωγής μου  κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την οποία ζητώ να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ΕΦΚΑ να μου καταβάλει ως αποζημίωση  το ποσό το οποίο παρανόμως μου παρακράτησε κατά τον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, χωρίς να αφαιρεί προηγουμένως τα ποσά των μειώσεων της συντάξεώς μου που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, να  προσκομίσει και επικαλεσθεί έγγραφα, να υποβάλει  υπομνήματα και γενικά να πράξει  και ενεργήσει  ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να γίνει δεκτή η  ως άνω  αγωγή μου. Να διορίζει και άλλον δικηγόρο κατά την κρίση του, χωρίς  δική μου επιβάρυνση εμού.  Εγκρίνω τις πράξεις του πληρεξουσίων μου.

                                                            ……………………….. 2019

                                                            Ο Εξουσιοδοτών