ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

” Το εκκαθαριστικό μου σημείωμα που αναρτήθηκε από τον ΕΦΚΑ  δεν αποτελεί  τροποποιητική απόφαση της σύνταξης μου,  η έκδοση και η γνωστοποίηση  της  οποίας είναι  υποχρεωτική,  καθώς ο επανυπολογισμός της σύνταξης όπως και ο αρχικός υπολογισμός  αυτής  διενεργείται  από τον ασφαλιστικό φορέα και αποτελεί διοικητική πράξη, -τροποποιητική της αρχικής συνταξιοδοτικής απόφασης. Ειδικότερα, το ως άνω έγγραφο έπρεπε να φέρει όλα τα στοιχεία της διοικητικής πράξης, (πχ συγκεκριμένο τύπο, επαρκή  αιτιολογία κλπ.)  αλλά και να αποτυπώνει  όλα τα  δεδομένα που  λήφθηκαν υπόψη για τον επανυπολογισμό της σύνταξης μου και συγκεκριμένα :

1)Συντάξιμες αποδοχές,  2) Χρόνο ασφάλισης, 3)Ποσοστά αναπλήρωσης, 4)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης, 5)Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη, 6)Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση.

Η αναλυτική αποτύπωση όλων των ανωτέρω  είναι απαραίτητη και υποχρεωτική δεδομένης και της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν κατά τον επανυπολογισμό καθώς και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών

Επειδή για όλους τους ανωτέρω λόγους το εκκαθαριστικό σημείωμα Σύνταξης μηνός Μαρτίου 2019, το  οποίο αναρτήθηκε αδικαιολόγητα με μεγάλη καθυστέρηση, δεν αποτελεί τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης, στηρίζεται σε διατάξεις που έχουν κριθεί παράνομες και αντισυνταγματικές και επομένως αιτούμαι , συμμορφούμενοι με τα ανωτέρω, όπως προβείτε σε έκδοση σχετικής τροποποιητικής απόφασης που να περιλαμβάνει και να στηρίζεται σε όλα  τα  προβλεπόμενα από τον  νόμο και τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου ασφαλιστικά δεδομένα και στοιχεία, προκειμένω να δυνηθώ να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματα μου”