ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

               

 ΕΝΩΠΙΟΝ

      ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ       Δ.Ο.Υ.    )

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 

         Του …………………………………………………… του …………. κατοίκου………………………,        κατόχου      ΑΔΤ

…………………………………….., με ΑΦΜ ……………………………………..

 

ΚΑΤΑ

  1. Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως και ειδικά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.    ………………………………
  2. Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Nίκης 5-7 και που εκπροσωπείται νομίμως

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Του με ημερομηνία έκδοσης ………………/2017 Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ή άλλως για τη μεταρρύθμιση αυτού, καθώς και πάσης άλλης συναφούς πράξης.

 

       Η προσβαλλόμενη πράξη, ήτοι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος μου επιδόθηκε μέσω του TAXISNET  στις ………………………….

. Τόσο εγώ, όσο και χιλιάδες πρώην συνάδελφοί μου συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας λάβαμε έκαστος από ένα εφ’ άπαξ ποσό το έτος 2016 από το Ταμείο ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, το οποίο αποτελεί προκαταβολή έναντι μελλοντικής εφάπαξ παροχής που τα μέλη του δικαιούνται. Ωστόσο, το ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, με εντολές της ΑΑΔΕ, εντελώς εσφαλμένα και κατά παράβαση των οικείων διατάξεων δήλωσε τη συγκεκριμένη παροχή στο κωδικό 301 ως εισόδημα και  στο ποσό που μας καταβλήθηκε είχε ήδη προηγηθεί παρακράτηση φόρου 20% από το Ταμείο.

     Ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), καταστατικά έχει πλέον σκοπό την παροχή περιοδικών, υπό τύπο συντάξεως, ή εφάπαξ παροχών. Το ΤΥΠΑΤΕ λειτουργεί ως Αλληλοβοηθητικό Ταμείο. Ο ΕΛΕΜ, ως ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε το 1951 στο ΤΥΠΑΤΕ, δεν αποτελεί καθ’ εαυτό ν.π.ι.δ. αλλά λογαριασμό χωρίς νομική προσωπικότητα κατά πάγια νομολογία, ενταγμένο σε ν.π.ι.δ. αποτελούσε (μέχρι 31-12-2006) φορέα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (ενδεικτικά Ολ ΣτΕ 2197/2010,Ολ ΑΠ 9/2012). Άλλωστε, σύμφωνα με τις από 24/7/2014 απόψεις του Ε.Τ.Ε.Α. κατά του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ κλπ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (28 Τμήμα), το Ταμείο στη σελίδα τρία τονίζει «Νομική φύση: Ο ΕΛΕΜ αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό χωρίς νομική προσωπικότητα που συστάθηκε 1951 στο ΝΠΙΔ-Σωματείο με την επωνυμία «Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος» το οποίο έχει ιδρυθεί από το έτος 1934, με απόφαση της ΓΣ των μελών του Επαγγελματικού Σωματείου «Σύλλογος Υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 Ν. 281/1914 περί σωματείων, των άρθρων 33-39 του ΒΔ της 15/20.5.1920 περί επαγγελματικών σωματείων και των άρθρων 78επ ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 Ν. 1264/1982. Πρόκειται για φορέα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (πρβλ. Ολ ΑΠ 9/2012) …»

     Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση της από 05.03.2016 ΓΣ του ΤΥΠΑΤΕ, όπου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 22 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, ορίζονται τα εξής: αρ. 1 «… σκοπός του ΕΛΕΜ είναι η παροχή συμπληρωματικής μηνιαίας επικούρησης (παράλληλα προς την υποχρεωτική χορηγούμενη από το Δημόσιο) είτε άλλων οικονομικών βοηθημάτων (περιοδικών ή εφάπαξ) ή άλλου είδους παροχών, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό μέλη του» και το αρ. 22 «Ο Λογαριασμός δύναται να χορηγεί στα μέλη του έκτακτο οικονομικό βοήθημα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με απόφασή της. Το ως άνω βοήθημα λαμβάνεται υπόψη ως προκαταβολή της αντίστοιχης δικαιούμενης παροχής του ΕΛΕΜ για το κάθε μέλος του και αφαιρείται από αυτήν.».

      Κατόπιν, με την από 02.04.2016 απόφασή της η ΓΣ ενέκρινε τη χορήγηση προκαταβολής έναντι μελλοντικής παροχής κατά τα άρθρα 22 και 24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, η οποία θα αφαιρεθεί από τη μελλοντική παροχή, που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης και των τροποποιήσεων του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και του Κανονισμού του ΕΛΕΜ.

       Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εν λόγω έκτακτο οικονομικό βοήθημα που έλαβα και το οποίο είχε την μορφή καθαρά προνοιακού χαρακτήρα, αποτελεί παροχή που εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 14 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και ως εκ τούτου δεν αποτελεί εισόδημα. Συνεπώς η προσβαλλόμενη δέον όπως ακυρωθεί άλλως μεταρρυθμιστεί για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

  1. Παράβασης της αρχής της νομιμότητας.

         Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, που αποτελεί ειδική έκφανση της αρχής του Κράτους Δικαίου,  συγκεκριμένα κατά τη μία έννοια αυτής, οι ενέργειες της Διοίκησης και των οργάνων αυτής δεν πρέπει να είναι αντίθετες σε κάθε πηγή δικαίου για την ελληνική έννομη τάξη, ήτοι συγκεκριμένα στις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, στη νομολογία, στα έθιμα και στους νόμους! Κατά τη δεύτερη έννοια, οι ενέργειες της Διοίκησης πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες (ειδικά εδώ όπου η Διοίκηση δρα ως Φορολογική Αρχή και στην οποία περίπτωση οφείλει να δρα κατά δέσμια αρμοδιότητα).

        Σύμφωνα με τη ελληνική νομολογία, αλλά και το νόμο, ο ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ ήταν φορέας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ενώ στο αρ. 14 του ν. 4172/2013 (ΚωδΦορΕισ ) παράγραφος 1, στην περίπτωση  στ’ ορίζεται : «1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: … στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου» . Δηλαδή κατά το νόμο και Ν.Π.Ι.Δ. χορηγούν μη φορολογητέες εφάπαξ παροχές.

Στο από 1 Ιουλίου 2016 και με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1099916 ΕΞ 2016 έγγραφο της Διευ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Φορολογική μεταχείριση έκτακτου βοηθήματος χορηγούμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)» , και συγκεκριμένα στο σημείο 3, ορίζεται ότι «Στο ανωτέρω (γ) σχετικό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο ΕΛΕΜ

(Ν.Π.Ι.Δ.) είναι αλληλοβοηθητικό ταμείο και αποτελεί λογαριασμό του ΤΥΠΑΤΕ, το οποίο σύμφωνα με τον ν 3232/2004 έχει χαρακτηρισθεί ως «Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης» ενώ στο σημείο 4 ορίζεται ότι «Το έκτακτο εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται στα μέλη του ΕΛΕΜ δεν υπάγεται στην περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4172/2013, εξαιτίας του ότι ο ΕΛΕΜ δεν είναι ασφαλιστικός οργανισμός του Δημοσίου ούτε επαγγελματικό ταμείο αλλά Ν.Π.Ι.Δ….». Βέβαια, όπως αναφέρεται ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), είναι σύνολο περιουσίας (Ολ ΑΠ 25/2008). Γενικά, οι ειδικοί λογαριασμοί αποτελούν συγκέντρωση  περιουσίας για ορισμένο σκοπό και δεν έχουν νομική προσωπικότητα (ΕφΑΘ 120/2002). Άλλωστε, ο ΕΛΕΜ ανήκει στο ΤΥΠΑΤΕ, που είναι ν.π.ι.δ. με τη μορφή αλληλοβοηθητικού ταμείου σωματειακής μορφής και από το οποίο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως!

         Όταν ο κανόνας δικαίου παρέχει στη Διοίκηση δέσμια αρμοδιότητα, η σχέση συμφωνίας της διοικητικής ρύθμισης προς τον εν λόγω κανόνα είναι αυστηρή: απαιτεί από τη διοικητική αρχή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, δηλαδή τη ρυθμιστική εξουσία που της παρέχουν οι οικείες διατάξεις, τηρώντας κατά γράμμα τις επιταγές τους. Τούτο σημαίνει ότι το διοικητικό όργανο, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, είναι υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που περιέχει ρύθμιση, την οποία προκαθορίζει ο κανόνας αυτός. Εν προκειμένω, η Διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες της έχει υπαγορεύσει εκ των προτέρων ο κανόνας δικαίου. Το μοναδικό της καθήκον έγκειται στην εφαρμογή του κανόνα δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αιτιολογεί την απόφασή της. Ο κανόνας δικαίου υποδεικνύει στη Διοίκηση κατά τρόπο επιτακτικό τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετήσει και δεν της αφήνει περιθώρια εκτίμησης (ΣτΕ 286/2012). Εδώ, εκ του νόμου ορίζεται ότι η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από αλληλοβοηθητικά ταμεία, όπως το ΤΥΠΑΤΕΕΛΕΜ, πρέπει δεσμευτικά για τη Φορολογική Διοίκηση να μην υπολογίζεται ως εισόδημα! Επομένως, η Διοίκηση εδώ δρα κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και μάλιστα σαν να μην αρκεί αυτό, η δράση της αυτή δεν θεμελιώνει εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος σε καμία των περιπτώσεων.

            Και με δεδομένο ότι η φορολόγηση δεν ασκείται κατά διακριτική ευχέρεια σε πλήθος ομοειδών παροχών από Ν.Π.Ι.Δ.,  όπως το ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, ήτοι αλληλοβοηθητικών ταμείων, η διοίκηση δεν προχώρησε σε υπολογισμό αυτών ως εισόδημα. Χαρακτηριστικά, η διοίκηση δεν φορολόγησε σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα ακόλουθα Ταμεία, Ν.Π.Ι.Δ. : 1) Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, 2)Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, 3) Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της

Ελλάδος, 4) Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η

ΕΘΝΙΚΗ»,       5)       Αλληλοβοηθητικό       Ταμείο       Προσωπικού      ΕΤΒΑ,

6)Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Δικηγόρων Πειραιώς, 7) Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 8) Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, 9)Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος 10)Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής Τράπεζας, 11) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, 12) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 13) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ, 14) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών, 15) Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων, 16) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, 17) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson

Ελλάς ΑΕΒΕ, 18) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Σώματος Ορκωτών Λογιστών, 19) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών και 20) Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ. Ειδικά, στο παρελθόν τέτοιου είδους παροχή δεν φορολογήθηκε ως εισόδημα (άρθρο 14, παρ. 1στ’ ν. 4172/2013), αφού πρόκειται για παροχή εφάπαξ βοηθήματος.

Στα ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. η Φορολογική Διοίκηση σε αντίστοιχη περίπτωση με την υπό κρίση, δεν φορολόγησε την αντίστοιχη παροχή, που το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ χορήγησε νόμιμα και με απόφασή του σε εμένα και η οποία παροχή έχει το χαρακτήρα που Σας ανέλυσα ανωτέρω. Επομένως, υφίσταμαι μια δυσμενή διάκριση, κατά παράβαση της φορολογικής διοίκησης, η οποία και υποχρεούται εκ του νόμου να μη φορολογεί την παροχή, πράγμα που ορθά έπραξε στην περίπτωση όλων των δικαιούχων-συνταξιούχων των προαναφερόμενων Ν.Π.Ι.Δ., αλλά εντελώς παράνομα και αναιτιολόγητα δεν πράττει στην περίπτωσή μου!

        II.    Παράβαση της αρχής της Προστασίας του Διοικουμένου

         Η αρχή της Χρηστής Διοίκησης, ως έκφανση και σημαντικό μέσο προστασίας του διοικουμένου, επιτάσσει η Διοίκηση να ασκεί τις αρμοδιότητές της  κατά την εφαρμογή των διατάξεων ώστε να αποφεύγονται ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και με σκοπό να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου  προς τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις. Άρα, ο υπολογισμός της παροχής ως εισόδημα στο Εκκαθαριστικό (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) παραβιάζει και την αρχή της Χρηστής Διοίκησης και κατ’ επέκταση και την αρχή προστασίας του Διοικουμένου.

III. Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας

         Η προσβαλλόμενη πράξη προσδιορισμού φόρου στο μέτρο που μου επιβάλει να καταβάλλω φόρο για μια παροχή, για την οποία σημειωτέο μου έχει ήδη παρακρατηθεί το 20%, είναι υπέρμετρα επαχθής και βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοριστικής κρατικής παρέμβασης καθώς προσβάλλει  θεμελιωμένο ατομικό μου δικαίωμα.

        Εν προκειμένω, τα χρήματα που αντιστοιχούν στο 20% της παροχής μου είχαν ήδη παρακρατηθεί (εσφαλμένα μάλιστα) και αποδοθεί από το ΤΥΠΑΤΕΕΛΕΜ. Τώρα εγώ καλούμαι, με το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό, να τα επανακαταβάλω, παρόλο που η παρακράτηση μου είχε γίνει ήδη από την πηγή! Αυτό είναι απρόσφορο, μη αναγκαίο και υπέρμετρα αυστηρό μέτρο από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης και εκτός των άλλων και παράνομο, καθώς είναι σαν να φορολογούμαι διπλά για ένα έσοδό μου! Και μάλιστα, καλούμαι να

τα πληρώσω ενώ το ΤΥΠΑΤΕ καταχώρησε εσφαλμένα, καθ’ υπόδειξη της ΑΑΔΕ, στον κωδικό 301 την προκαταβολή μιας εφάπαξ παροχής. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να φορολογούμαι για την εφάπαξ παροχή, ως εισόδημα, με συνέπεια  να προσαυξάνεται πλασματικά το συνολικό μου εισόδημα, να αλλάζει η φορολογική μου κλίμακα και να επιβαρύνομαι με πρόσθετο φόρο εισοδήματος και  εισφορά αλληλεγγύης.

      Συγκεκριμένα, το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ μου κατέβαλε το ποσό των ……………… παρακρατώντας το ποσό των ………………….. για να το αποδώσει στη φορολογική διοίκηση . Στο από …………………………… Εκκαθαριστικό, με το συνυπολογισμό των δύο ανωτέρω ποσών, προκύπτει επιπλέον χρεωστικός φόρος ύψους ……………………………………………. . Χωρίς, το συγκεκριμένο συνυπολογισμό στο Εκκαθαριστικό θα προέκυπτε χρεωστικός φόρος ύψους ………………………………………………., ο οποίος είναι μικρότερος.

Άρα, συνολικά το αμφισβητούμενο ποσό είναι αθροιστικά, το ποσό του αρχικά παρακρατηθέντος φόρου ύψους ……………………….. και της διαφοράς του χρεωστικού φόρου  με το συνυπολογισμό των δύο άνω ποσών και του χρεωστικού φόρου χωρίς το συνυπολογισμό τους, ύψους ……………………….., ήτοι το σύνολο του αμφισβητούμενου από εμένα ποσό φόρου ανέρχεται στο ποσό των

…………………………………………….. .

            Επειδή, επιφυλάσσομαι να προτείνω και πρόσθετους λόγους Προσφυγής.

           Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζει σωρεία αρχών του διοικητικού και φορολογικού δικαίου, καθώς και παραβιάζει δικαιώματά μου.

           Επειδή, όσο προβάλλω είναι παραδεκτά, προδήλως βάσιμα και αληθή.

           Επειδή, προσεπικαλούμαι και το με αρ. πρωτ. 156/67/10.07.2017  κοινό

υπόμνημα, με το παράρτημά του, των δύο συλλόγων συνταξιούχων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, με αριθ. πρωτ. Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 004535/12.07.2017.

     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

  1. Να ακυρωθεί το υπ’ αριθ. …………………. με ημερομηνία έκδοσης …………………. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και πάσα άλλη συναφής πράξη, άλλως να μεταρρυθμιστούν ομοίως.

Αθήνα ………………… /2017

Ο/Η Προσφεύγων/ουσα

   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνυποβάλλονται με τη παρούσα ενδικοφανή προσφυγή τόσο σε έγγραφη όσο και σε μαγνητική μορφή (ηλεκτρονικό φάκελο-CD ή USΒ κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της ΠΟΛ.1002/2014 (ΦΕΚ 55 τ.Β/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

  1. Η ενδικοφανής προσφυγή
  2. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016
  3. Βεβαιώσεις καταβληθεισών αποδοχών.
  4. Βεβαίωση ΤΥΠΑΤΕ (εφόσον έχει χορηγηθεί)