ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 24.7.2013

Συνάδελφοι,

Κοινοποιούμε κατωτέρω αυτούσια, την Νο 45/Α11/117/22/7/2013 εγκύκλιο του ΙΚΑ, με την οποία δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για όλα τα θέματα που προκύπτουν  με την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ, από 1/6/2013.

σελιδα 1 ικασελιδα 2 ικα σελιδα 3 ικα σελιδα 4 ικα

Περίληψη της Εγκυκλίου

Για την διευκόλυνσή σας κωδικοποιούμε τις παραπάνω οδηγίες.

1ον  Όλοι οι Συνταξιούχοι «ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΑΤΕ,» υποχρεωτικά   ασφαλίστηκαν στον ΕΟΠΥΥ από 1/6/2013.

Η κράτηση για την παραπάνω ασφάλιση ανέρχεται σε 4% επί της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του ασφαλισμένου  και όχι και επί της επικουρικής , ανεξάρτητα από την ασφάλιση ή μη προστατευόμενων μελών δηλ. (συζύγων, τέκνων κ.λ.π).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προστατευόμενα μέλη δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε άλλο φορέα υγείας , να συγκατοικούν και να συντηρούνται από τον κύριο ασφαλισμένο.

Δηλαδή η σύζυγος να μην έχει δικό της εισόδημα και τα παιδιά να είναι ανύπαντρα.

 

2ον   Διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου ασθενείας  

Για την έκδοση του βιβλιαρίου απαιτούνται:

α) Για τον ίδιο τον Συνταξιούχο

     Αστυνομική Ταυτότητα

     Πρόσφατη Φωτογραφία

     Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικό εφορίας)

     Το παλιό βιβλιάριο του ΤΥΠΑΤΕ το οποίο θα ακυρωθεί.

β) Για τα προστατευόμενα μέλη 

         i.            Την σύζυγο -εκτός των ανωτέρω και

     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη όπου απαιτούνται.

    Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει ο Α.Φ.Μ και ο Α.Μ.Κ.Α

    Και τέλος ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας.

      ii.            Για τα τέκνα

Εκτός από αυτά που απαιτούνται για τον κύριο ασφαλισμένο και

     Ληξιαρχική πράξη γέννησης από την οποία θα προκύπτει η ηλικία τους

     Πιστοποιητικό σπουδών (εφόσον σπουδάζουν) και είναι ηλικίας μέχρι 24 ετών.

    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τα άνεργα παιδιά μέχρι ηλικίας 24 ετών και εφόσον έχουν λήξει οι σπουδές τους μέχρι ηλικίας 26 ετών.

    iii.            Παιδιά που είναι ανίκανα για εργασία

     Γνωμοδότηση της ΑΥΕ της μονάδας του ΕΟΠΥΥ

3ον  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ.

Έχοντας [τα κατά περίπτωση]   απαιτούμενα δικαιολογητικά πηγαίνετε στο αρμόδιο τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας σας όπου τα καταθέτετε. Ο αρμόδιος υπάλληλος αφού διαπιστώσει ότι όλα τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ προχωράει στην έκδοση βιβλιαρίου Υγείας καταστρέφοντας το παλιό βιβλιάριο του ΤΥΠΑΤΕ.

Σημείωση : Όσο αφορά άλλα θέματα π.χ (έξοδα κηδείας, οδοντοθεραπεία που αρχίζει από 1/1/2014 κ.λπ.) αρμόδια για κάθε πληροφορία  είναι τα κατά τόπους γραφεία του ΙΚΑ.