ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ.

Μετά από διάφορες ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και αναφέρονται στο θέμα της διακοπής των επικουρικών συντάξεων, δεχόμεθα πολλά τηλεφωνήματα από συνταξιούχους Συναδέλφους μας.

Οι πληροφορίες που δίνονται μέσω των ανακοινώσεων αυτών για τις δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα, έχουν μπερδέψει αρκετά τους Συναδέλφους.

Με παλαιότερες ανακοινώσεις μας σας έχουμε ενημερώσει για τις εξωδικαστικές ενέργειες που έγιναν, με τις συναντήσεις με τους αρμόδιους και τα υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο και στο ΕΦΚΑ, καθώς και με σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή.

Σχετικά με τις δικαστικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, σας περιγράφουμε παρακάτω επακριβώς και σας θέτουμε υπόψη όλα τα στοιχεία:

Ο Σύλλογός μας άσκησε το έτος 2014, από κοινού με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Α.Τ.Ε. και δυο συνταξιούχους της Α.Τ.Ε., αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ζητούσαμε να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 261/69/21.05.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. (μετέπειτα ΕΤΕΑΠ).

Επί της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 721/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε ότι το ίδιο ήταν αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης και παραπέμφθηκε αυτή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Το τελευταίο εξέδωσε επί της υποθέσεως την υπ’ αριθμ. 12185/2020 απόφασή του, με την οποία απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη όσον αφορά τον Σύλλογο Συνταξιούχων Α.Τ.Ε. λόγω ελλείψεως νομιμοποιήσεως του Δικηγόρου που παραστάθηκε στη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά την απέρριψε ομοίως ως απαράδεκτη με το σκεπτικό ότι προηγουμένως είχε ασκηθεί προσφυγή κατά της ίδιας αποφάσεως του Ε.Τ.Ε.Α., η οποία είχε ήδη απορριφθεί ως απαράδεκτη με την υπ’ αριθμ. 8086/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τέλος, όσον αφορά τους δυο συνταξιούχους που συμμετείχαν, η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με το σκεπτικό ότι η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη και συνεπώς απαραδέκτως προσβλήθηκε.

Επίσης ασκήθηκε αγωγή, στην οποία δεν συμμετείχε ο Σύλλογος μας, τον Φεβρουάριο του έτους 2020 από 35 συνολικά συνταξιούχους της Α.Τ.Ε. κατά του Ε.Τ.Ε.Α. και ήδη e-ΕΦΚΑ και διεκδικούν α) τα ποσά που αντιστοιχούν αφενός στη μηνιαία επικούρηση, την οποία θα ελάμβαναν εάν δεν είχε αυτή διακοπεί κατά παράβαση του άρθρου 10 εδ. β’ του Κανονισμού του Ε.Λ.Ε.Μ., και αφετέρου σε επικουρικές συντάξεις, τις οποίες κατά τους ισχυρισμούς τους θα εδικαιούντο, εάν ετύγχανε εφαρμογής στην περίπτωσή τους η διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4578/2018, από το πεδίο εφαρμογής της οποίας προβάλλουν ότι αποκλείονται κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και β) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να συνεχίσει να τους καταβάλλει επικουρική σύνταξη κατ’ (επεκτατική) εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 8 του ν. 4578/2018 και για το μετά την άσκηση της αγωγής (και εφεξής) χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το δεύτερο αίτημα της αγωγής είναι μη νόμιμο και θα απορριφθεί με βεβαιότητα ως απαράδεκτο, αφού με την αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μπορεί να ζητηθούν μόνον χρηματικά ποσά.

Εξάλλου, με την υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 παραπέμφθηκαν σε πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τα νομικά ζητήματα που τίθενται με την ανωτέρω αγωγή, αφού κρίθηκε ότι αυτά αφορούν ευρύτερο κύκλο προσώπων. Αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου για τη συζήτηση της υπόθεσης.

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο όσοι εκ των δικαιούχων του πρώην Ε.Λ.Ε.Μ. δεν έχουν ασκήσει αγωγές για το ζήτημα αυτό να το πράξουν, ασκώντας παράλληλα παρέμβαση στην πρότυπη δίκη. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη υπόθεση κρίνεται, από νομικής άποψης, ως ιδιαίτερα σοβαρή και χρήζει ανάλογης αντιμετώπισης.

Η Δικηγορική Εταιρεία του κ. Παπακωνσταντίνου με την οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος μας και είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά, δέχτηκε να αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μελών μας και όσων άλλων συναδέλφων μη μελών μας ενδιαφέρονται, ώστε να πετύχουμε την επαναχορήγηση των επικουρικών συντάξεων που διακόπηκαν.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τις σχετικές ενέργειες που προτείνονται από την παραπάνω εξειδικευμένη Δικηγορική εταιρεία, για να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ