Υπόδειγμα ηλεκτρονικής αίτησης 28.11.2018

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

Σας γνωρίζω ότι:

1)Από την έναρξη καταβολής μέχρι και σήμερα καταβάλλω την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Όμως οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010 και του άρθρου 11 του ν.3865/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στις συντάξεις από 3-10% (κλιμακωτά) κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την υπ’αριθμ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης οι ρυθμίσεις του άρθρου 44 παρ.10 του ν.3986/2011 και του άρθρου 2 παρ.13 του ν.4002/2011, με τις οποίες αυξήθηκε το ύψος της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους από 6-14% αντίστοιχα, κρίθηκαν με την ίδια απόφαση (244/2017 ΕλΣυν) αντίθετες στα άρθρα 4(παρ.1 και 5), 22(παρ.5) και 25(παρ.1 και 4) του συντάγματος καθώς και με το άρθρο 1 του Πρώτου πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑΑ.

Επειδή μετά την 9-2-2017, οπότε και δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο θεσμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κριθηκε αντισυνταγματικός στο σύνολό του και από την ημερομηνία εκείνη δεν πρέπει να εφαρμόζεται.

2)Με τους νόμους 4051, 4093/2012 μου επεβλήθησαν περικοπές στη σύνταξη μου από 1-1-2013, καθώς και κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Σύμφωνα όμως με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2287-2290/2015κρίθηκαν οι νόμοι αυτοί αντισυνταγματικοί στο σύνολο τους και από την ημερομηνία 11-6-2015 δεν πρέπει να εφαρμόζονται.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ΑΙΤΟΥΜΑΙ:

1)α. Να μου επιστρέψετε τις εισφορές που παράνομα μου παρακρατήσατε από(ημερομηνία έναρξης καταβολής ΕΑΣ), άλλως από 9-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ.αριθ.244/2017 απόφασης του Ελ.Συν), μέχρι και σήμερα, αφού οι διατάξεις που προέβλεπαν την Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων και τη μεταγενλέστερη αύξησή της κρίθηκαν αμετακλήτως αντισυνταγματικές.

β. Να πάψετε από τούδε και στο εξής να μου παρακρατείτε την ως άνω Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αφού, μετά την κήρυξή της ως ευθέως αντισυνταγματικής, δεν έχει θέση στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

2)α.Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β.Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

γ.Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016 που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές.

Παράλληλα παρακαλώ να λάβω από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ αναλυτική κατάσταση για όλες τις περικοπές που μου έχουν γίνει στην κύρια σύνταξη, στην επικουρική και στα δώρα όλων των ταμείων στο παραπάνω διάστημα σε κάθε περίπτωση.