ΕΞΩΔΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 1/7/2019

Σας γνωστοποιούμε το εξώδικο του ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.ΑΤΕ προς τον εκκαθαριστή για την υποβολή του 17% της δικαιούμενης αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35 – 11523 ΑΘΗΝΑ

τηλ.: 210.69.11.736 – fax: 210.69.81.752,

www.lamakr.gr, email: lamakrlaw@gmail.com

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παρνασσού αρ. 2, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου και τον Γενικό Γραμματέα αυτού Γεώργιο Φλώρο.

 

ΠΡΟΣ

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.»,ενεργούσα ως Ειδική Εκκαθαρίστρια της τελούσης υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» νομίμως διορισθείσα με την υπ’αρ. 182/1/14.4.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (λεωφόρος Κηφισίας αρ. 266) με ΑΦΜ 800721689 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα.

Σας είναι γνωστό ότι η τάξη των συνταξιούχων έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στο επίπεδο της διαβίωσής των. Σας είναι, επίσης, γνωστό ότι οι συνταξιούχοι, ως έχοντες μεγάλες ανάγκες υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υποβάλλονται σε μεγάλες δαπάνες λόγω της συμμετοχής των ιδίων στο κόστος των φαρμάκων και των ιατρικών υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή οι συνταξιούχοι – μέλη μας με ικανοποίηση πληροφορήθηκαν ότι θα τους καταβληθεί το 17% της δικαιούμενης αποζημίωσης λόγω της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των από τον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τραπέζης.

Δυστυχώς, όμως, παρ΄ ότι έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της σχετικής υπουργικής απόφασης για την πληρωμή του 17% της αποζημίωσης των, μέχρι σήμερα ουδεμία ενέργεια εγένετο προς εφαρμογή της υπουργικής αποφάσεως, παρά το γεγονός ότι η σχετική διαδικασία είναι απλουστάτη, δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν στην εκκαθάριση από την καταβολή του 50% της αποζημίωσης. Αρχικώς διεδόθη ότι η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλους Ιουνίου ε.έ., εν συνεχεία ο χρόνος μετατέθηκε για τα τέλη Ιουλίου ε.έ, είναι δε βέβαιο ότι η όλη διαδικασία δεν πρόκειται να λάβει χώρα πριν από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο Σύλλογος μας, που αποτελείται αποκλειστικά από συνταξιούχους της Αγροτικής Τραπέζης και δικαιούχους της σχετικής αποζημιώσεως, έχουν απόλυτη ανάγκη των χρημάτων της αποζημίωσης, τα οποία έχουν εντάξει στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, και για τον λόγο αυτό σας καλεί να προβείτε άμεσα στην σύνταξη του σχετικού πίνακα διανομής και να υποβάλετε αυτόν στην Τράπεζα της Ελλάδος προς έγκριση. Πιστεύουμε ότι επτά ολόκληρα χρόνια μετά την θέση της Αγροτικής Τραπέζης σε εκκαθάριση, είναι πολύς χρόνος για να αναμένουν οι συνταξιούχοι και άλλο για την πληρωμή ατόκως έστω και αυτού του μικρού μέρους της αποζημίωσης των που εκ των πραγμάτων έχει ήδη σημαντικά απαξιωθεί.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην εταιρία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην σχετική έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος