ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ 2/7/13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                                             ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 71                                                           ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – ΑΘΗΝΑ            ΤΗΛ.: 210 36 37 726,  210 36 23 583                                                          ΤΗΛ.: 210 3250540                   FAX : 210 36 02 101                                                                                        FAX : 210 32 50 667                   Αρ. Πρωτ. :                                                                                                       Αρ. Πρωτ. :

 

Αθήνα, 26.6.2013

 

 

Προς

  1. 1.    Πρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΤΑΠ
  2. 2.    Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΛΕΜ

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 

Συνάδελφοι Πρόεδροι,

Διαβιβάσουμε συνημμένα τις θέσεις των Συλλόγων μας στο ως άνω ΘΕΜΑ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και από τους φορείς, που εκπροσωπείτε.

 

 

Με Εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                                                                                                                 ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.            ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ.                 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Α.              ΦΛΩΡΟΣ Γ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

I.  Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 

1.   Το άρθρο 62, παρ.6 του Νόμου 3371/2005, [ΦΕΚ 178 /Α/ 14.7.2005], το οποίο αναφέρεται στην ανάληψη από το ΕΤΑΤ της διεκπεραίωσης και διαχείρισης των κάθε φύσεως υποθέσεων των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων των Επικουρικών Ταμείων, των οποίων ΔΕΝ έχει αποφασισθεί η διάλυση, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες,  όπως του ΕΛΕΜ, ρητά ορίζει ότι :

 

«Στην περίπτωση αυτή το ταμείο δεν διαλύεται ούτε   θίγεται η περιουσία του».

 

2.   Το ΣτΕ, με την υπ’ αριθ.2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του, για το ίδιο θέμα, έχει κρίνει το νόμιμο της ως άνω διάταξης, καθ’ όσον:

   «…τα ταμεία αυτά ούτε διαλύονται με νόμο, ούτε αφαιρείται η περιουσία τους…»

 

3. Το με ΑΠ Φ21250/4231/165/27.3.2013 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας κλπ., επιβεβαιώνει ότι, ειδικότερα για τον ΕΛΕΜ, τους Ασφαλισμένους και τους Συνταξιούχους του ανέλαβε, κατά τα ανωτέρω, το ΕΤΑΤ, «χωρίς να θιγεί η νομική του υπόσταση ή η περιουσία του».

 

4.   Τέλος, με την από 22.3.2013 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών Λουκά Αποστολίδη, ο ΕΛΕΜ χαρακτηρίζεται ως ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, αναφέροντας ότι :

 

«Οι παρέχουσες επικουρική κοινωνική ασφάλιση       ενώσεις περιουσίας ονομάζονται συνήθως ειδικοί     λογαριαμοί επικουρικής ασφάλισης,…».

 

ΙΙ.  ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

 

5.   Κατ’ αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, η περιουσία του έχει διαμορφωθεί κυρίως από τις Εισφορές Εργοδότη και Εργαζομένου και, κατά την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, από τους τόκους και γενικά προσόδους των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ.

 

6.   Στη διαμόρφωση, όμως, του ύψους της περιουσίας αυτής έχουν συμβάλει, κατά διαφορετικό τρόπο, επιμέρους κατηγορίες υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, για τους ακόλουθους ειδικότερους λόγους :

 

6.1.      Σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.1 του ως άνω Νόμου 3371/2008, οι υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ΜΕΤΑ την 1.1.2005 έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά απευθείας στο ΕΤΕΑΜ και νυν ΕΤΕΑ, με αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι αυτοί να ΜΗΝ έχουν ΟΥΔΕΝΑ δικαίωμα επί της περιουσίας του ΕΛΕΜ, ως μη έχοντες συμβάλει στη διαμόρφωσή της.

 

6.2.      Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 & 2 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, η ΣΥΝΟΛΙΚΗ Εισφορά των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, που είχαν προσληφθεί μέχρι και την 31.12.1992, ανέρχονταν στο 12%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η συνολική Εισφορά αυτή, [Εργοδότη 9% και Εργαζομένου 3%], η οποία, κατά το άρθρο 38, παρ. 2(7) του Νόμου 3522/2006, [ΦΕΚ 276/Α/29.12.2006], από 1.1.2007 καταβαλλόταν πλέον στο ΕΤΑΤ, περιορίστηκε, σ’ ό,τι αφορά  στον Εργοδότη, σταδιακά, σε μια 3/ετία, στο 7,5%.

 

6.3.      Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 32, παρ.1 του Νόμου 2084/1992, [ΦΕΚ 165/Α/7.10.1992], η συνολική αυτή Εισφορά, για τους προσλαμβανόμενους στην ΑΤΕ ΜΕΤΑ την 1.1.1993, ορίστηκε στο 6%, [Εργοδότη 3% και Εργαζομένου 3%].

 

6.4.      Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 38, παρ. 2(5) του ως άνω Νόμου 3522/2006, ΜΕΤΑ την 31.12.2006 ΟΥΔΕΜΙΑ Εισφορά Ασφαλισμένου ή Επικούρηση Συνταξιούχου μετέβαλε την περιουσία του ΕΛΕΜ, λόγω της υπαγωγής τους, κατά τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 6 του Νόμου 3371/2006, στο ΕΤΑΤ.

 

6.5       Με τα δεδομένα αυτά, οι ΜΕΤΑ την 31.12.2006 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ στην περιουσία του ΕΛΕΜ είναι αποτέλεσμα τόσο των ΘΕΤΙΚΩΝ όσο και των ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ μεταβολών στις προσόδους των επενδυμένων κεφαλαίων του ΕΛΕΜ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στους, κατ’ έτος, Ισολογισμούς και Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης του.

 

6.6.      Νοείται ότι οι εν ζωή Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους ΠΡΙΝ την 31.12.2006, έχουν λάβει τη δικαιούμενη Επικούρηση από τον ΕΛΕΜ, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, κατά το ως άνω άρθρο 38, παρ. 2(5) του Νόμου 3522/2006 και, συνεπώς, η συμβολή τους, στη διαμόρφωση της περιουσίας του ΕΛΕΜ, έχει περιορισθεί κατά τους χρόνους, για τους οποίους ελάμβαναν Επικούρηση.

 

6.7.      Από την άλλη πλευρά, Ασφαλισμένοι ή και Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει και εξαγοράσει χρόνους προϋπηρεσίας, σπουδών κλπ. στον ΕΛΕΜ, έχουν προσαυξήσει τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της περιουσίας του, κατά τους επιπλέον αυτούς χρόνους ασφάλισής τους και ανάλογα με το καταβληθέν από αυτούς ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσοστό εξαγοράς, [12% ή 6%].

 

6.8.      Παλαιότεροι, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ, Ασφαλισμένοι, στους οποίους, νομίμως ή παρανόμως, έχουν επιστραφεί οι Εισφορές τους, έχουν απωλέσει, κατά τα άρθρα 8, παρ.1 & 2, 10, 12, παρ. 1 και 14, παρ.1 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, παρ.1 και 7 του Ν.Δ. 4202/1961, [ΦΕΚ 175/Α/19.9.1961], το δικαίωμά τους σε απόληψη Επικούρησης, για τους χρόνους, για τους οποίους τους έχουν επιστραφεί οι Εισφορές τους και, συνεπώς, έχει περιοριστεί, [επί μερικής επιστροφής], ή έχει εξαλειφθεί, [επί ολοκληρωτικής επιστροφής], το δικαίωμά τους στην περιουσία του ΕΛΕΜ.

 

ΙΙΙ.  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

 

7.     Κατά την υπ’ αριθ. 2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ :

«...τα ταμεία αυτά δύνανται να εξακολουθήσουν να     λειτουργούν συμπληρωματικώς προς την κύρια ή    επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,       εφόσον    το επιθυμούν τα ενδιαφερόμενα μέρη».

 

Συνεπώς, το Δικαίωμα όλων όσων έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της περιουσίας του ΕΛΕΜ, Συνταξιούχων ΑΤΕ και Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, έγκειται στην απόληψη           Συμπληρωματικής Επικούρησης.

 

8.     Το περιουσιακό αυτό δικαίωμα προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της  ΕΣΔΑ, το οποίο ορίζει ότι :

 

« 1. Προστασία της ιδιοκτησίας. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή διά   λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους     υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς         δικαίου όρους.

        Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα        παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύι Νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών     συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς     εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή       προστίμων ».

 

8.1.      Η υπ’ αριθ. 40/1998 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αναφερόμενη στο δικαίωμα του άρθρου 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, έχει ήδη κρίνει ότι :

 

       « Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται ο σεβασμός της    περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα    «περιουσιακής         φύσεως» και τα κεκτημένα   «οικονομικά συμφέροντα».    

        Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε    αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε    απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση   το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά…».

 

8.2.      Επιπλέον, για την ίδια αυτή διάταξη, το ΣτΕ, με την υπ’ αριθ.2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας, έχει ήδη κρίνει ότι :

 

«…περιουσία προστατευμένη, κατά την έννοια του      άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου,         θεωρείται το δικαίωμα που αποκτά, υπό ορισμένες         προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος για την κατ’ αρχήν         χορήγηση ασφαλιστικής παροχής.

        Εκ τούτου έπεται ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο     εμπίπτει μεν στην έννοια του περιουσιακού     δικαιώματος,     δεν προστατεύεται όμως ούτε το δικαίωμα σε σύνταξη        ορισμένου ποσού, ούτε η προσδοκία για την χορήγηση   μελλοντικών αυξήσεων στις ήδη καταβαλλόμενες    παροχές».

 

9.     Με τα δεδομένα αυτά, το δικαίωμα των πρώην Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ, οι οποίοι έχουν, κατά τα ανωτέρω, συμβάλλει στη διαμόρφωση της περιουσίας του, στην απόληψη,δηλαδή, Συμπληρωματικής Επικούρησης προσδιορίζεται από δύο παράγοντες :

 

          Πρώτον, το ύψος του ποσοστού, [Χ% ή Χ/2%, ανάλογα με το χρόνο πρόσληψής τους στην ΑΤΕ, πριν ή μετά την 1.1.1993, κατά τα ανωτέρω],  έτσι ώστε    ΟΛΟΙ, τόσο οι ΝΥΝ όσο και οι           επερχόμενοι Συνταξιούχοι, που είχαν προσληφθεί στην ΑΤΕ   μέχρι την 31.12.2004 και τώρα εργάζονται στην Τράπεζα   Πειραιώς, να μπορούν να λάβουν τη δικαιούμενη αυτή           Συμπληρωματική Επικούρηση.

 Δεύτερον, το χρόνο, για τον οποίο οι ως άνω Συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη Συμπληρωματική αυτή Επικούρηση, ο οποίος χρόνος είναι συνάρτηση :

 

  • του χρόνου, για τον οποίο καταβλήθηκαν οι νόμιμες Εισφορές, με καταληκτική, κατά τα ανωτέρω, ημερομηνία την 31.12.2006,
  • πλέον, του χρόνου, που αναγνωρίσθηκε, για την εξαγορά του οποίου, επίσης καταβλήθηκαν οι νόμιμες Εισφορές,
  • μείον, του χρόνου, κατά τον οποίο ο ΕΛΕΜ κατέβαλε Επικούρηση, με καταληκτική ημερομηνία, επίσης, την 31.12.2006,
  • μείον, του χρόνου, για τον οποίο είχαν, στο παρελθόν, επιστραφεί οι Εισφορές,

 

λαμβάνοντας, μάλιστα,  υπόψη ότι, μετά την ισχύ του άρθρου 29,      παρ. 3 του Νόμου 4141/2013, [ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013], το άρθρο     10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ ορίζει περιοριστικά, πλέον, ότι ο    Λογαριασμός αυτός καταβάλει την Επικούρηση «για όσο χρόνο ασφαλίσθηκε το μέλος σ’ αυτό, ως εν ενεργεία   υπάλληλος, ΚΑΙ ΟΧΙ εφ’ όρου ζωής του δικαιούχου, όπως      ίσχυε μέχρι την 27.7.2012.

 

10. Συνεπώς, ΟΥΔΕΙΣ δύναται να εξαλείψει ή να περιορίσει, για λόγους άσχετους προς το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΥΔΕΝΟΣ νυν ή μελλοντικού Συνταξιούχου της πρώην ΑΤΕ, που έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της περιουσίας του ΕΛΕΜ.

 

IV.         ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

 

11. Αιτήματα για Επιστροφές Εισφορών

 

11.1.  Με δεδομένο ότι στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ έχουν υποβληθεί αιτήματα για Επιστροφή Εισφορών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. α και 14, παρ.1 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ Επιστροφή Εισφορών δικαιούνται ΜΟΝΟΝ όσοι ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Σύνταξης εξ ιδίου δικαίου, και κατ’ ακολουθία, ΟΥΤΕ Επικούρησης.

 

12. Συνεπώς, όσοι εργάζονται και θα «πάρουν στο μέλλον σύνταξη εξ ιδίου δικαίου», [άρθρο 9, παρ. α], ΔΕΝ έχουν δικαίωμα Επιστροφής Εισφορών και, κατ’ ακολουθία, τυχόν ικανοποίηση σχετικού αιτήματος όχι μόνο έρχεται σε κατάφορη αντίθεση προς τις ως άνω διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, αλλά και προς τις επιταγές του άρθρου 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, αφού, με την ενδεχόμενη αποδοχή των σχετικών αιτήσεων, εκμηδενίζεται το δικαίωμα των νυν Συνταξιούχων και των ΜΗ συναινούντων στην Επιστροφή Εισφορών πρώην Ασφαλισμένων του ΕΛΕΜ στην απόληψη Συμπληρωματικής Επικούρησης.

 

 

13. Το «Έντοκο» των Επιστρφομένων Εισφορών

 

13.1.  Είναι γεγονός ότι το άρθρο 14, παρ. 1, εδάφια β’ και γ’ του Κανονισμού του ΕΛΕΜ προβλέπει ότι όσοι πράγματι δικαιούνται Επιστροφής Εισφορών, λαμβάνουν τις Εισφορές τους αυτές  ΕΝΤΟΚΑ, προς 4%, και, μάλιστα, για ασφάλιση άνω των 15 ετών, προσαυξημένες κατά 50%.

 

13.2.  Τα πραγματικά, όμως, περιστατικά καταδιεκνύουν ότι οι διατάξεις αυτές αγνούν τις εξελίξεις στην οικονομία της Χώρας, με νομοτελειακό αποτέλεσμα όχι μόνο τη ΜΗ αύξηση των Κεφαλαίων του ΕΛΕΜ, έστω τουλάχιστον κατά το ισόποσο του 4%, αλλά αντίθετα τη ΜΕΙΩΣΗ του, μεταξύ της 31.12.2006 και της 31.12.2012, συνέπεια της πτώσης της αξίας των μετοχών, της πτώσης της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων, του «κουρέματος» των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και της δραστικής μείωσης του επιτοκίου των καταθέσεων.

 

13.3.  Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ΝΟΜΙΜΩΣ επιστραφούν Εισφορές σε ΜΗ δικαιούχους κύριας Σύνταξης εξ ιδίου δικαίου, ΤΟΤΕ, για τον υπολογισμό του πραγματικού ύψους της δικαιούμενης επιστροφής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ των επενδεδημένων Κεφαλαίων του ΕΛΕΜ, τα οποία από 141.685.980,76 Ευρώ, που είχαν καταγραφεί στις 31.12.2006, ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ σε περίπου 94,0 εκατ.  Ευρώ στις 31.12.2012, [ήτοι, κατά 33,7% ], ΑΛΛΩΣ η όποια μεγαλύτερη, [όπως το 4%], προσαύξηση της νόμιμα δικαιούμενης ως άνω Επιστροφής Εισφορών θα ΜΕΙΩΣΕΙ, ως ΜΗ ώφειλε, το περιουσιακό δικαίωμα σε Συμπληρωματική Επικούρηση ΟΛΩΝ των άλλων δικαιούχων.

 

13.4.  Για το λόγο αυτό ΚΑΜΙΑ Επιστροφή Εισφορών ΔΕΝ μπορεί να προσαυξηθεί με 4%, αλλά αντίθετα θα πρέπει να ΜΕΙΩΘΕΙ, κατά το ποσοστό της μέσης απομείωσης των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ, κατά τη διανυόμενη περίοδο της οικονομικής κρίσης της Χώρας.

 

Με Εκτίμηση

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                                                                                                                 ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.            ΜΑΡΑΝΤΟΣ  ΔΗΜ.         ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Α.              ΦΛΩΡΟΣ Γ.