ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΜ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Hλεκρονική διεύθυνση :pasysyate.gr e-mail info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

ΑΠ:173

Αθήνα, 05/07/2013

Προς

Τον Πρόεδρο της παράνομης Γενικής Συνέλευσης

του ΤΥΠΑΤΕ της 06/07/2013

Κ. Πρόεδρε

Καταθέτουμε τις απόψεις του Συλλόγου μας που αφορούν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ και παρακαλούμε να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα: Δικαιούχοι των αποθεματικών του ΕΛΕΜ – Συμπληρωματική Επικούρηση – Επιστροφή Εισφορών.

Οι διατάξεις που καθορίζουν τα άνω επιμέρους θέματα είναι : 1) Το καταστατικό του Ε.Λ.Ε.Μ που προβλέπει την καταβολή επικούρησης 36% επί του εκάστοτε συντάξιμου μισθού του βαθμού  συνταξιοδότησης ( σύνδεση με τον μισθό του εν ενεργεία ) επί 32 έτη για καταβολή εισφορών επί 32 έτη.

Οι καταβαλλόμενες εισφορές μέχρι 31/12/92 ήσαν 12%.

9+3 εργοδότη και ασφαλισμένου αντίστοιχα. Από 1/1/93 και εφ ‘εξής οι εισφορές μειώθηκαν σταδιακά. Εντεύθεν και η υποχρέωση αυξημένης επικούρησης ( συμπληρωματικής ) στους παλιούς ασφαλισμένους.

2) Ο Ν 3371/14/7/2005 καθόρισε τα εξής :

α) Οι προσλαμβανόμενοι στην Α.Τ.Ε από 1/1/2005 και εφ’εξής υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ , άρθρο 58 παρ. 1 α.

β) Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ  υπάγονται στο ΕΤΕΑΜ , όχι υποχρεωτικά, αλλά μετά την διάλυση του ΕΛΕΜ, σύμφωνα με το καταστατικό του. Άρθρο 58 παρ. 1β. Δεν υπήγαγε ο νόμος υποχρεωτικά, τους ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑΜ , γιατί θα προσβάλλετο το συνταγματικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Γι ‘ αυτό την υπαγωγή την άφησαν στην ελεύθερη βούληση των ασφαλισμένων μελών.

3) Με τον ίδιο νόμο 3371/2005 ιδρύθηκε το ΕΤΑΤ με σκοπό :

α) Την καταβολή της διαφοράς επικούρησης μεταξύ της καταβαλλόμενης από το ΕΤΕΑΜ βάσει της νομοθεσίας του και εκείνης που προβλέπεται στο καταστατικό του ΕΛΕΜ. Αυτή την διαφορά δικαιούνται ολόκληρη οι συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

β) Την καταβολή συμπληρωματικής επικούρησης στους ασφαλισμένους από 1/1/1993 έως την υπαγωγή στο ΕΤΕΑΜ επειδή έχουν καταβάλλει εισφορές μεγαλύτερες από τις εισφορές του ΕΤΕΑΜ. Άρθρα 60 και 61. Η συμπληρωματική επικούρηση θα είναι ανάλογη του χρόνου ασφάλισης κάθε ασφαλισμένου τη χρονική περίοδο από 1/1/1993 μέχρι την υπαγωγή στο ΕΤΕΑΜ , 31/12/2006.

4) Πόροι του ΕΤΑΤ ορίστηκαν η περιουσία των εντασσομένων Ταμείων , δηλαδή του ΕΛΕΜ , η επιχορήγηση της ΑΤΕ των 380 εκ., οι πρόσοδοι της περιουσίας και κάθε άλλος πόρος που ήθελε ορίσει ο υπουργός οικονομίας ως αντάλλαγμα της ΑΤΕ για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει το ΕΤΑΤ. Υπογραμμίζω τις υπηρεσίες διαχείρισης. Άρθρο 63 Ν 3371/2005.

5) Από τη ψήφιση του Ν 3371/2005 παρήλθαν μήνες 15 χωρίς η Διοίκηση του ΕΛΕΜ και οι συνδικαλιστές να διαλύσουν τον ΕΛΕΜ ώστε να αρχίσει η συμμετοχή του ΕΤΕΑΜ στην δαπάνη επικούρησης. Γι ‘ αυτό το κράτος με το Π.Δ 209/5/10/2006 καθόρισε την διαδικασία διαχείρισης και διεκπεραίωσης των πάσης φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων ,  από το ΕΤΑΤ. Ακόμη επανακαθόρισε ότι το ΕΤΑΤ καταβάλλει τα ποσά επικούρησης που κατέβαλε το Ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν οι συνταξιούχοι.

Και πάλι η Διοίκηση του ΕΛΕΜ και οι συνδικαλιστές δεν διέλυσαν τον ΕΛΕΜ , ώστε να αρχίσει η συμμετοχή του ΕΤΕΑΜ στην δαπάνη επικούρησης. Γι ‘ αυτό το κράτος με το άρθρο 38 του Ν3522/ 2006 καθόρισε τα εξής : Από 1/1/2007 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ υπήχθησαν υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Ν3371/2005 και το Π.Δ. 209/2006 .

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές αν δεν διαλυθεί ο ΕΛΕΜ, με αίτημα του εργοδότη ή των εργαζομένων το ΕΤΑΤ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση , και την διαχείριση των υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΛΕΜ που αφορούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Αυτό έγινε με αίτημα του εργοδότη και σημαίνει ότι το ΕΤΑΤ είναι απλώς διαχειριστής του ΕΛΕΜ. Και όπως όλοι γνωρίζουμε ο διαχειριστής λειτουργεί με τους κανόνες που διέπουν τον διαχειριζόμενο. Δηλαδή στην περίπτωσή μας το ΕΤΑΤ έπρεπε να πληρώνει την επικούρηση που προβλέπεται στο καταστατικό. Και τούτο έπραττε μέχρι την δημοσίευση των νόμων 4024/27/10/11, 4051/29/2/12 και 4093/12/11/12, που περιέκοψαν την επικούρηση, κακώς !

Οι τρεις αυτοί νόμοι δεν καταλαμβάνουν το δικαίωμα των επικουρούμενων να λαμβάνουν συμπληρωματική ή πλήρη επικούρηση από το λογαριασμό του ΕΛΕΜ. Αν οι τρεις νόμοι είχαν την ανοχή του συντάγματος να περικόψουν την επικούρηση που κατέβαλε ο ΕΛΕΜ Ιδιωτικού Δικαίου θα είχε λυθεί το όλο ζήτημα με το               Ν 3371/2005. Θα μετέφερε τον ΕΛΕΜ με την περιουσία του και τους ασφαλισμένους του στο ΕΤΕΑΜ χωρίς να αναθέσει στο ΕΤΑΤ να πληρώνει συμπληρωματική επικούρηση .

Κάποιοι επικαλούνται την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του Ν 3371/2005 και ισχυρίζονται ότι αφού δεν διαλύεται ο ΕΛΕΜ δεν θίγεται η περιουσία του!

Αυτοί πρέπει να μας πουν αφού δεν θίγεται η περιουσία του ΕΛΕΜ τι θα γίνει;;;

Θα αλλάξει σκοπό;;; Ασφαλώς ΟΧΙ ! Απλώς παραμένει στην κατοχή του ΕΛΕΜ ο οποίος υποχρεούται αυτός (ο ΕΛΕΜ) να πληρώνει την επικούρηση ολόκληρη κατά την περίοδο , που δεν πλήρωνε το ΕΤΕΑΜ μετά δε την πληρωμή μέρους της επικούρησης από το ΕΤΕΑ να πληρώνει την διαφορά όπως ο Ν 3371/2005 καθόρισε.

Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι οι εν ενεργεία συνάδελφοι που προσλήφθηκαν στην Πειραιώς , έχουν δικαίωμα όσοι έχουν λιγότερα από 15 έτη υπηρεσίας να λάβουν τις εισφορές τους οι δε λοιποί να μοιράσουν τα υπόλοιπα αποθεματικά.

Το άρθρο 14 του καταστατικού λέει ότι οι εισφορές επιστρέφονται εάν συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος και δεν έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να λάβει επικούρηση. Αλλοίμονο αν ο καθένας έπαιρνε τις εισφορές του όποτε ήθελε!!!!

Επίσης δεν είναι νόμιμη η διανομή των αποθεματικών . Τα αποθεματικά έχουν αποστολή την παροχή επικούρησης στους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους!

Η ορθή ερμηνεία είναι ότι οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα λήψης επικούρησης άμεσα – σήμερα , οι δε εν ενεργεία έχουν δικαίωμα επικούρησης και ενδεχομένως επιστροφής των εισφορών υπό την αναβλητική αίρεση της συνταξιοδότησής των.

Συμπεράσματα

Από όσα αναφέραμε πιο πάνω προκύπτουν τα εξής :

1) Η συμπληρωματική επικούρηση , στηρίζεται στις ειδικές διατάξεις του καταστατικού του ΕΛΕΜ , στον Ν 3371/2005, στο Π.Δ 209/2006 και στο άρθρο 38 του Ν 3522/2006. Επίκληση νόμου του 1920 και του καταστατικού περί διανομής είναι απολύτως εσφαλμένη! Όπως επίσης είναι εσφαλμένη και η περικοπή της επικούρησης με επίκληση των μνημονιακών νόμων 4024/27/10/11 , 4051/29/2/12 και 4093/12/11/12.

2) Η επιστροφή των εισφορών πέραν του ότι είναι ανεπίτρεπτη διαγράφει και τα αντίστοιχα χρόνια ασφάλισης , σύμφωνα με το Ν 4202/1961.

3) Τα ποσά , που μας κράτησαν μέχρι σήμερα σε δήθεν εκτέλεση των άνω μνημονιακών νόμων πρέπει να μας επιστραφούν και στο εξής να μας καταβάλλεται επικούρηση σύμφωνα με το καταστατικό!

Τέλος οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα πιο πάνω θα αντιμετωπισθεί από τη Δικαιοσύνη!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ