‘’ Ασφαλιστήριο Ζωής στεγαστικών δανείων ΟΣΥΑΤΕ‘’

                                                               E Π Ε Ι ΓOΝ

Αθήνα , 7/3/2013

Θέμα  ‘’ Ασφαλιστήριο Ζωής  στεγαστικών  δανείων ΟΣΥΑΤΕ‘’

 

Φίλοι  Συν/φοι  και  Συνεταίροι,

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας για το ίδιο θέμα από 31.12.2012 σας ενημερώνουμε  για  τα  παρακάτω:

Θεωρώντας το ασφαλιστήριο Ζωής που έχουμε, μιά ιδιαίτερη σημαντική  κατάκτηση  για όλους τους  δανειολήπτες μας, προχωρήσαμε μετά από σκέψη και την ευαισθησία  που απαιτεί το θέμα αυτό, σ΄όσες ενέργειες, κρίθηκαν  απαραίτητες  για  την  πλήρη  διασφάλισή μας.

1)    Ενημερώσαμε μέσω του Συλλόγου μας την Τράπεζα Πειραιώς για την υποχρέωσή της, κατά την άποψή μας, να καλύψει το 50% της αξίας του ετήσιου  ασφαλίστρου.

2)    Μετά από επαφές με την ΑΕΕΓΑ σχεδιάσαμε και προσαρμόσαμε την νέα  αίτηση  υπαγωγής  στο  ασφαλιστήριο Ζωής.Συμφωνήσαμε  με την  ΑΕΕΓΑ, ότι  το ασφαλιστήριο  θα καλύπτει αναδρομικά από 1.1.2013, τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν την αίτηση  ασφάλισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις αφού ουσιαστικά  θα  αποτελεί  συνέχεια  της  αρχικής αίτησης.

3)    Ζητήσαμε  και ζητάμε  από  όλους τους ασφαλισμένους  μας την επιβεβαίωση της Δ/νσης διαμονής τους προκειμένου να σταλεί για υπογραφή η αίτηση υπαγωγής τους στο νέο ασφαλιστήριο ισχύος από  1.1.2013  –  31.12.2013.

4)    Η προθεσμία υποβολής της πρωτότυπα υπογεγραμμένης αίτησης στον ΟΣΥΑΤΕ  θα  λήγει  ΟΡΙΣΤΙΚΑ  την  1.4.2013.

5)    Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ  εξαντλώντας  τις οικονομικές δυνατότητές του  για το 2013, αύξησε  την συμμετοχή του ΟΣΥΑΤΕ  από το 25% στο 50% συμβάλλοντας ουσιαστικά και έμπρακτα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποδεικνύοντας στην πράξη την Συνεταιριστική  αλληλεγγύη του.

6)    Το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να καταβάλλει ο ίδιος ο ασφαλισμένος  εν ενεργεία ή συνταξιούχος, αφού δυστυχώς μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της όσον αφορά  τη συμμετοχή της.

7)     Το ακριβές ποσό που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να καταβάλλει, δεν μπορεί  σήμερα να προσδιοριστεί επακριβώς, αφού έχει σχέση  με το ύψος  του εναπομείναντος δανείου, την ηλικία του ασφαλισμένου και το πλήθος των τελικά ασφαλισμένων.Με σχετικά μικρή απόκλιση, μπορεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο του καταβαλλόμενου έως σήμερα μικρού  ασφαλίστρου.

8)    Όσοι συνάδελφοι δεν υπογράψουν  και αποστείλουν  στον ΟΣΥΑΤΕ  την νέα αίτηση, θα θεωρηθεί  ότι ΔΕΝ  επιθυμούν την συνέχιση  της  ασφάλισης  και  δεν  θα  ενταχθούν  στο νέο ασφαλιστήριο.

9)    Συνάδελφοι εν ενεργεία ή Συνταξιούχοι που έχουν λάβει δάνειο   από Κεφάλαια ΑΤΕ  και τα δάνειά  τους παραμένουν στον ΟΣΥΑΤΕ, εάν δεν είχαν αρχικά ασφαλιστεί, μπορούν τώρα να ασφαλιστούν εφόσον  το επιθυμούν  και  πληρούν  τις αναγκαίες  προϋποθέσεις.

10)  Οι τρόποι  επικοινωνίας  με  τον  Συν/σμό  είναι  οι  παρακάτω  τηλ.

210  32.24.989 (  επιλογή  3  ) κ.Γ.Περδικάκης.

Fax    210   32.30.414

Ε – Mail   osyate@osyate.gr

Ιστοσελίδα   www.osyate.gr

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ             ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ