ΕΞΩΔΙΚΟ 26/06/2013

ΕΝΩΠΙΟΝ

 

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ

 

ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

  1. 1.   Του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, με έδρα την Αθήνα, [οδός Αμερικής, αριθ.6], που εκπροσωπείται νόμιμα,

και

  1. 2.   Του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, με έδρα την Αθήνα, [οδός Παρνασσού, αριθ. 2], που εκπροσωπείται νόμιμα,

 

ΠΡΟΣ

 

το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΑΤΕ, με έδρα την Αθήνα, [οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αριθ. 43], που εκπροσωπείται, μεταβατικά, από το Συμβούλιο αυτό,

 

Έχοντας υπόψη ότι :

 

  1. 1.   το γεγονός ότι το ΤΥΠΑΤΕ είτε θα ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, όπως έχουν ζητήσει τόσο το Διοικητικό του Συμβούλιο όσο και οι Σύλλογοί μας, είτε θα οδηγηθεί σε πτώχευση, σημαίνει ότι όχι μόνο ΔΕΝ υφίσταται ΟΥΔΕΙΣ απολύτως λόγος διενέργειας νέων αρχαιρεσιών, όπως έχετε συγκαλέσει, και μάλιστα ΜΕΤΑ τη λήξη της θητείας σας, με την ΠΑΡΑΝΟΜΗ Πρόσκλησή σας της 19.6.2013, αλλά αντίθετα, στην όλως απευκτέα περίπτωση της πτώχευσης, το απερχόμενο Δ.Σ. λειτουργεί ως o Εκκαθαριστής, με δικαίωμα ΜΟΝΟ στη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων του Ταμείου,

 

  1. 2.   σύμφωνα με τα άρθρα 4, παρ.1 και 5, παρ.1 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, σε συνδυασμό με την ειδική διάταξη του άρθρου 9, παρ.1α του ιδίου Καταστατικού, όπως έχει, ουσιαστικά, επιβεβαιώσει και η Ελληνική Δικαιοσύνη, με την υπ’ αριθ. 3432/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στηριζόμενη στις γενικότερες διατάξεις του άρθρου 8, του Π.Δ. 4202/1961, 6 μήνες ΜΕΤΑ τη, δια καταγγελίας, λύση της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων της ΑΤΕ, με την ΑΤΕ υπό Ειδική Εκκαθάριση, και τη ΜΗ Επανένταξη των ούτω απολυθέντων, στις 27.7.2012, υπαλλήλων της ΑΤΕ στο ΤΥΠΑΤΕ, με την ταυτόχρονη, μάλιστα, καταβολή έκτοτε των αναλογουσών Εισφορών Εργαζομένου και Εργοδότη, προς το ΤΥΠΑΤΕ, το Ταμείο αυτό ΔΕΝ έχει πλέον, από 27.1.2013, οπότε παρήλθε άπρακτο το 6/μηνο, τακτικά μέλη, ΟΥΤΕ για να προσκαλούν Γ.Σ., ΟΥΤΕ για να λαμβάνουν αποφάσεις, για την πορεία του στο μέλλον, και

 

  1. 3.   κατά συνέπεια, τα υφιστάμενα αποθεματικά του ΕΛΕΜ προορίζονται, για τη χορήγηση Συμπληρωματικής Επικούρησης σε όλους όσοι έχουν προσληφθεί στην ΑΤΕ μέχρι την 31.12.2004, σημερινούς και μελλοντικούς Συνταξιούχους, και, συνεπώς, οποιαδήποτε απόπειρα κατάλυσης τους δικαιώματος αυτού είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί,

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

  • ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ την κάθετη αντίθεσή μας στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύγκληση της Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και ειδικότερα στην απόπειρα κατάλυσης του ως άνω περιουσιακού δικαιώματος ΚΑΙ των Συνταξιούχων, που εκπροσωπούμε, και
  • σας ΚΑΛΟΥΜΕ να ανακαλέσετε πάραυτα την ως άνω ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύγκληση της Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ.

 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος ημών και των Συνταξιούχων της ΑΤΕ, που εκπροσωπούμε, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο Δ.Σ. του ως άνω Ταμείου, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην οικεία Έκθεση Επίδοσης.

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013

 

Οι Εξωδίκως Δηλούντες – Προσκαλούντες

και Επιφυλασσόμενοι

 

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                                                                                  ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.             ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ.                      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Α.             ΦΛΩΡΟΣ Γ.